Author: admin Political Science NSRU

สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
บทความ/กิจกรรม

ภาพกิจกรรมครบรอบ 97 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

97 ปี แห่งการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สาขาวิชารัฐศาสตร์จัดแข่งขันการตอบปัญหาทางวิชาการ “การเมืองการปกครองและการบริหารงานภาครัฐของไทย”

ประชาสัมพันธ์

แนะนำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต และรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต กับรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ที่จะเปิดรับในปีการศึกษา 2563  ________________________________ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยี สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ย่านมัทรี) โทร. 056-278977  

ประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขันตอบปัญหาการเมืองการปกครองและบริหารงานภาครัฐ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขัน “#การตอบปัญหาการเมืองการปกครองและการบริหารงานภาครัฐของไทย” …………………………………………………   เนื่องจากสาขาวิชารัฐศาสตร์ ได้ทำการปิดรับสมัครทีมนักเรียนเพื่อเข้าแข่งขันการตอบปัญหาการเมืองการปกครองและการบริหารงานภาครัฐของไทยลงในวันที่ 3 สิงหาคม ที่ผ่านมา จึงขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขันดังรายละเอียดในภาพข้างล่าง ………………………………………………… ทีมที่มีรายชื่อแต่ยังไม่ได้ส่งหลักฐาน (สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียนหรือบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เข้าแข่งขัน) มายังผู้จัดการแข่งขัน กรุณาสแกนหรือถ่ายรูปหลักฐานแล้วส่งมาที่อีเมล tabledrp@gmail.com ภายในวันที่ 12 สิงหาคม 2562Continue Reading

ประชาสัมพันธ์

นักศึกษาสาขารัฐศาสตร์ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ 2562

สาขาวิชารัฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ นายวีระ กิจเฉย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการเมืองการปกครอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ เนื่องด้วย กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้เผยแพร่ประกาศ เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยคณะอนุกรรมการสรรหาContinue Reading

บทความ/กิจกรรม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ระดับชาติ ครั้งที่ 1

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 1 “ขอบฟ้าแห่งการเรียนรู้ : Horizon of Knowledge” ขอบฟ้าไม่มีที่สิ้นสุด การเรียนรู้ไม่มีที่สุดสิ้น ในวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมชอนตะวัน อาคารContinue Reading

บทความ/กิจกรรม

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิกา พรหมมาศ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิด วิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาใหม่ แนะนำอาจาย์ให้นักศึกษาได้รู้จัก