ทำเนียบอาจารย์

ผศ.ดร.คุณากร กรสิงห์

หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์

ดร.พิสิษฐ์ จอมบุญเรือง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชนันทิพย์ จันทรโสภา
ดร.วรรณมาฆะ เกษรดอกไม้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐชัย นิ่มนวล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต.เอกลักษณ์ นาคพ่วง
อาจารย์ธีรพงศ์ พรหมวิชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมญา อินทรเกษตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณอร วันทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล เครือแสง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ นพแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อดุลเดช ถาวรชาติ
อาจารย์รตา อนุตตรังกูร
รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา คุณดิลกณัฐวสา
อาจารย์กิตติพัฒน์ คงมะกล่ำ
ดร.สุบัณฑิต จันทร์สว่าง
ดร.กาญจน์ชนิดาภา เมธีวรฉัตร
ผศ.ธนันท์ธร โสภณดิลก
อาจารย์นันทิยา สัตยวาที