ทำเนียบอาจารย์

ทำเนียบอาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์

IMG_3220-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรรณอร วันทอง : หัวหน้าสาขา
IMG_2934
รองศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.ไพศาล สรรสรวิสุทธิ์
IMG_2863
ดร.พิสิษฐ์ จอมบุญเรือง
IMG_2687
ดร.สมญา อินทรเกษตร
IMG_3229
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา คุณดิลกณัฐวสา
IMG_3071
อาจารย์ชนันทิพย์ จันทรโสภา
IMG_2736
อาจารย์กิตติพัฒน์ คงมะกล่ำ
IMG_3166
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คุณากร กรสิงห์
IMG_2894
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล เครือแสง
IMG_3143
ดร.วรรณมาฆะ เกษรดอกไม้
อหนุ่ย
ดร.สุบัณฑิต จันทร์สว่าง
IMG_3313
ดร.ณัฐชัย นิ่มนวล
IMG_2760
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ นพแก้ว
IMG_2955
ว่าที่ ร.ต.เอกลักษณ์ นาคพ่วง
IMG_3002
ดร.วิชญาภา เมธีวรฉัตร
IMG_3108
อาจารย์ธนันท์ธร โสภณดิลก
IMG_2714
อาจารย์อดุลเดช ถาวรชาติ
IMG_2837
อาจารย์รตา อนุตตรังกูร
IMG_2799
อาจารย์ธีรพงศ์ พรหมวิชัย
IMG_2841
อาจารย์นันทิยา สัตยวาที