ระดับปริญญาตรี

 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต เปิดรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 ประกอบด้วยแขนงวิชา ดังต่อไปนี้
  • การเมืองการปกครอง
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • การปกครองท้องถิ่น

โดยรายละเอียดของหลักสูตร มีดังนี้

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)

ปรัชญาของหลักสูตร 

” สร้างพลเมืองที่มีความรู้คู่คุณธรรม ออกไปเป็นผู้นำสังคมและท้องถิ่น ”

อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  สามารถประกอบอาชีพต่างๆ  ได้ดังนี้

  • เจ้าหน้าที่และบุคลากรของรัฐ
  • นักการเมือง
  • นักบริหาร นักปกครอง (ปลัดอำเภอ)
  • ข้าราชการตำรวจสายอำนวยการ/ข้าราชการทหาร  (กรณีต้องการสอบตำรวจสายปราบปรามโดยใช้วุฒิปริญญาตรีให้เลือกเรียนวิชากฎหมายที่อยู่ในโครงสร้างวิชาเฉพาะด้านเลือกของแต่ละแขนง)
  • พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานเอกชน