ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร “รัฐศาสตรมหาบัณฑิต” รุ่น 1 ปีการศึกษา 2565

สาขาวิชารัฐศาสตร์ จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร “รัฐศาสตรมหาบัณฑิต” รุ่น 1 ปีการศึกษา 2565

โดยได้รับเกียรติจากท่าน รศ.ดร.สุชาติ แสงทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวให้โอวาทและให้ข้อคิดสำคัญสำหรับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา และบรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาทนักรัฐศาสตร์กับการพัฒนาท้องถิ่น

และได้รับเกียรติจากท่านรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ดร.สนั่น กัลปา และคณาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์มาร่วมต้อนรับมหาบัณฑิตทุกท่าน

โดยมี ผศ.ดร.คุณากร กรสิงห์ หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์ กล่าวต้อนรับและแนะนำคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พร้อมทั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมละลายพฤติกรรม และสานสัมพันธ์นักศึกษาสิงห์สี่แควรุ่นใหญ่ โดยมี ผศ.ดร.สาวิตรี สอาดเทียน และ ผศ.ดร.วรวิทย์ นพแก้ว เป็นวิทยากรกระบวนการ และผศ.ดร.ไพศาล เครือแสง เป็นพิธีกรผู้ดำเนินการจัดกิจกรรมดีๆ ในครั้งนี้

สาขาวิชารัฐศาสตร์ ขอขอบคุณนักศึกษาระดับบัณฑิตทุกท่านท่ีให้ความไว้วางใจมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เป็นแหล่งบ่มเพาะทางปัญญา เพื่อนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาองค์กร สังคม ประเทศชาติสืบต่อไป และขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมเป็นอย่างสูง

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ครอบครัวสิงห์สี่แควอย่างเป็นทางการ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s