Latest Posts

ประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขันตอบปัญหาการเมืองการปกครองและบริหารงานภาครัฐ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขัน “#การตอบปัญหาการเมืองการปกครองและการบริหารงานภาครัฐของไทย” …………………………………………………   เนื่องจากสาขาวิชารัฐศาสตร์ ได้ทำการปิดรับสมัครทีมนักเรียนเพื่อเข้าแข่งขันการตอบปัญหาการเมืองการปกครองและการบริหารงานภาครัฐของไทยลงในวันที่ 3 สิงหาคม ที่ผ่านมา จึงขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขันดังรายละเอียดในภาพข้างล่าง ………………………………………………… ทีมที่มีรายชื่อแต่ยังไม่ได้ส่งหลักฐาน (สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียนหรือบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เข้าแข่งขัน) มายังผู้จัดการแข่งขัน กรุณาสแกนหรือถ่ายรูปหลักฐานแล้วส่งมาที่อีเมล tabledrp@gmail.com ภายในวันที่ 12 สิงหาคม 2562Continue Reading

ประชาสัมพันธ์

นักศึกษาสาขารัฐศาสตร์ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ 2562

สาขาวิชารัฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ นายวีระ กิจเฉย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการเมืองการปกครอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ เนื่องด้วย กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้เผยแพร่ประกาศ เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยคณะอนุกรรมการสรรหาContinue Reading

บทความ/กิจกรรม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ระดับชาติ ครั้งที่ 1

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 1 “ขอบฟ้าแห่งการเรียนรู้ : Horizon of Knowledge” ขอบฟ้าไม่มีที่สิ้นสุด การเรียนรู้ไม่มีที่สุดสิ้น ในวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมชอนตะวัน อาคารContinue Reading

บทความ/กิจกรรม

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิกา พรหมมาศ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิด วิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาใหม่ แนะนำอาจาย์ให้นักศึกษาได้รู้จัก

บทความ/กิจกรรม

เปิดรับนักศึกษา รอบที่ 3-5 ปีการศึกษา 2562

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 เม.ย. – 10 มิ.ย. 2562 อย่าลืมนะครับ อยากเป็นปลัดอำเภอ นักวิเคราะห์นโยบาย นักพัฒนาชุมชน นักการเมืองระดับชาติ หรือนักการเมืองท้องถิ่น หรือไม่ก็งานเอกชนรัฐศาสตร์เราสามารถไปได้ทั้งหมด โดยมีแขนงวิชาให้เลือกดังนี้ – แขนงการเมืองการปกครอง – แขนงการปกครองท้องถิ่น –Continue Reading

บทความ/กิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักการปกครองท้องถิ่นที่ดีขององค์กรต้นแบบ

สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พานักศึกษาแขนงวิชาการปกครองท้องถิ่นชั้นปีที่ 2 ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักการปกครองท้องถิ่นที่ดีขององค์กรต้นแบบ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งคอก (รางวัลที่ 1 เทศบาลตำบล ประเภททั่วไป ที่มีการบริหารจัดการที่ดี) อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ 26 มีนาคม 2562 พร้อมกันนั้นได้มีคณาจารย์ร่วมไปกับนักศึกษาContinue Reading

ประชาสัมพันธ์

โครงการอบรม”พุทธบุตรเพื่อปลูกฝังคุณธรรมนักรัฐศาสตร์”

สาขาวิชารัฐศาสตร์ จัดโครงการอบรม “พุทธบุตรเพื่อปลูกฝังคุณธรรมนักรัฐศาสตร์” ให้กับนักศึกษา ระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2562 พิเศษ วันที่ 6 ก.พ. ได้รับความกรุณาจากท่านพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต มาบรรยายธรรม ในหัวข้อ “ธรรมะกับวัยรุ่น” เวลา 13.00 –Continue Reading