Latest Posts

บทความ/กิจกรรม

โครงการบริการวิชาการ “การส่งเสริมความสำเร็จในการสอบแข่งขันเข้ารับราชการ”

วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 สาขาวิชารัฐศาสตร์ ได้จัดโครงการบริการวิชาการ การส่งเสริมความสำเร็จในการสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ในหัวข้อ “เทคนิคการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)” ณ ห้องประชุมอมราวดี วิทยากรประกอบด้วย 1) คุณศุภพงษ์ ทองบ่อ (ติวเตอร์ผู้เชี่ยวชาญวิชาคณิตศาสตร์)Continue Reading

บทความ/กิจกรรม

วันพระราชทานนาม “ราชภัฏ” คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าร่วมพิธีีวันพระราชทานนาม “ราชภัฏ” เนื่องด้วย วันที่ 14 กุมภาพันธ์ เป็นวันครบรอบที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดีContinue Reading

บทความ/กิจกรรม

การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา

อาจารย์ประจำหลักสูตรรัศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ เข้าร่วม การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 และเทคนิคการบริหารหลักสูตรมุ่งสู่ความเป็นเลิศ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมพระบาง อาคาร 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

บทความ/กิจกรรม

นักศึกษารัฐศาสตร์ดูงานโรงงานไฟฟ้าเขื่อนศรีนครินทร์ ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ เอกรัฐประศาสนศาสตร์ ภาคกศ.บป. รุ่น 37 ห้อง 1 ศึกษาดูงานโรงงานไฟฟ้าเขื่อนศรีนครินทร์ ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561 ในหัวข้อเรื่อง “กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ภายในชุมชนโดยอาศัยสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์”

บทความ/กิจกรรม

ศึกษาดูงานโครงการเรียนรู้วิถีชีวิตแบบพอเพียงของชาวไทยภูเขา

นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ (กศ.บป.รุ่น36) ดูงานโครงการเรียนรู้วิถีชีวิตแบบพอเพียงของชาวไทยภูเขา ระหว่างวันที่ 26-28 ม.ค. 2561ณ หมู่บ้านป่าคาสุขใจ และหมู่บ้านจะบูสี ต.แม่สลองนอก อ.แม่จัน จ.เชียงราย ซึ่งเป็นการบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชา การประเมินผลนโยบาย

ประชาสัมพันธ์

สาขารัฐศาสตร์ เปิดติวสอบภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ด่วนรับจำนวนจำกัด

สาขาวิชารัฐศาสตร์ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการติวสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ในหัวข้อ “เทคนิคการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)” วิทยากรโดย ติวเตอร์ศุภพงษ์ ทองบ่อ (ติวเตอร์ผู้เชี่ยวชาญวิชาคณิตศาสตร์) และติวเตอร์บัญชา ดวงดีแก้ว (ติวเตอร์ผู้เชี่ยวชาญวิชาภาษาไทย) ในวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 เวลาContinue Reading

ประชาสัมพันธ์

ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

📣#ขอชี้แจงข้อมูล📣 ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา 2559 โดย #หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (แขนงการปกครองท้องถิ่น , แขนงรัฐประศาสนศาสตร์ , แขนงการเมืองการปกครอง) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ #ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และได้คะแนนคุณภาพของหลักสูตร 3.49 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ #ระดับดี 🏅🏅 ทั้งนี้ที่มีการประกาศมาจาก สกอ. ว่ามีบางหลักสูตรที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน คือ หลักสูตรพิเศษในความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเท่านั้น #ขอย้ำว่าไม่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาภาคปกติและภาค กศ.บป.     เหตุผลที่ปิดหลักสูตรเนื่องจาก นักศึกษาได้สำเร็จการศึกษาครบถ้วนแล้วContinue Reading