ภาพประชุมพิจารณาก่อตั้งสัญลักษณ์สิงห์สี่แคว

สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์