พัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์