ทำเนียบอาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณอร วันทอง
หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์

ดร.พิสิษฐ์ จอมบุญเรือง
อาจารย์ชนันทิพย์ จันทรโสภา
ดร.วรรณมาฆะ เกษรดอกไม้
ผศ.ดร.ณัฐชัย นิ่มนวล
ว่าที่ ร.ต.เอกลักษณ์ นาคพ่วง
อาจารย์ธีรพงศ์ พรหมวิชัย
ดร.สมญา อินทรเกษตร
ผศ.ดร.คุณากร กรสิงห์
ผศ.ดร.ไพศาล เครือแสง
ผศ.ดร.วรวิทย์ นพแก้ว
อาจารย์อดุลเดช ถาวรชาติ
อาจารย์รตา อนุตตรังกูร
รศ.ดร.สุวรรณา คุณดิลกณัฐวสา
อาจารย์กิตติพัฒน์ คงมะกล่ำ
ดร.สุบัณฑิต จันทร์สว่าง
ดร.กาญจน์ชนิดาภา เมธีวรฉัตร
อาจารย์ธนันท์ธร โสภณดิลก
อาจารย์นันทิยา สัตยวาที