โครงการบริการวิชาการ “การส่งเสริมความสำเร็จในการสอบแข่งขันเข้ารับราชการ”

วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 สาขาวิชารัฐศาสตร์ ได้จัด … อ่านเพิ่มเติม โครงการบริการวิชาการ “การส่งเสริมความสำเร็จในการสอบแข่งขันเข้ารับราชการ”

วันพระราชทานนาม “ราชภัฏ” คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึ … อ่านเพิ่มเติม วันพระราชทานนาม “ราชภัฏ” คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน

การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา

อาจารย์ประจำหลักสูตรรัศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ เข้ … อ่านเพิ่มเติม การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา

นักศึกษารัฐศาสตร์ดูงานโรงงานไฟฟ้าเขื่อนศรีนครินทร์ ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ เอกรัฐประศาสนศาสตร์ ภาคกศ.บป. … อ่านเพิ่มเติม นักศึกษารัฐศาสตร์ดูงานโรงงานไฟฟ้าเขื่อนศรีนครินทร์ ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

ศึกษาดูงานโครงการเรียนรู้วิถีชีวิตแบบพอเพียงของชาวไทยภูเขา

นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ (กศ.บป.รุ่น36) ดูงานโครงการเร … อ่านเพิ่มเติม ศึกษาดูงานโครงการเรียนรู้วิถีชีวิตแบบพอเพียงของชาวไทยภูเขา