Latest Posts

บทความ/กิจกรรม

การก่อตั้งสัญลักษณ์ “สิงห์”

สืบเนื่องจากการประชุมก่อตั้งสัญลักษณ์สิงห์ของสาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ใช้ชื่อสิงห์ว่า “สิงห์สี่แคว” และให้ใช้สี “เขียว-ทอง” เป็นสีหลักในการออกแบบตราสัญลักษณ์สิงห์นั้น บัดนี้ สาขาวิชารัฐศาสตร์ได้ดำเนินการออกแบบตราสัญลักษณ์สิงห์สี่แควเสร็จสิ้นแล้ว ทางสาขาวิชาจึงขอเผยแพร่ตราสัญลักษณ์สิงห์สี่แควให้เป็นที่รับทราบโดยทั่วกัน โดยองค์ประกอบต่างๆ ภายในตราสัญลักษณ์นั้น มีความหมายดังนี้