Latest Posts

บทความ/กิจกรรม

เข้ารับการอบรมพัฒนาเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

วันที่ 21 ธันวาคม 2560 อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ เข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้ในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ณ ห้องประชุมร่มพะยอม (อาคาร 8) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

บทความ/กิจกรรม

การอบรมพัฒนาเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

วันที่ 21 ธันวาคม 2560 อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ เข้าร่วมอบรมพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

บทความ/กิจกรรม

งานเทศน์มหาชาติมหากุศล

  สาขาวิชารัฐศาสตร์ ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการฝ่ายศาสนพิธี งานบุญสืบสานประเพณีเทศน์มหาชาติมหากุศล ร้อยดวงใจ 95 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ในวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ณ บริเวณหน้าหอวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คลิกชมภาพ  

บทความ/กิจกรรม

การก่อตั้งสัญลักษณ์ “สิงห์”

สืบเนื่องจากการประชุมก่อตั้งสัญลักษณ์สิงห์ของสาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ใช้ชื่อสิงห์ว่า “สิงห์สี่แคว” และให้ใช้สี “เขียว-ทอง” เป็นสีหลักในการออกแบบตราสัญลักษณ์สิงห์นั้น บัดนี้ สาขาวิชารัฐศาสตร์ได้ดำเนินการออกแบบตราสัญลักษณ์สิงห์สี่แควเสร็จสิ้นแล้ว ทางสาขาวิชาจึงขอเผยแพร่ตราสัญลักษณ์สิงห์สี่แควให้เป็นที่รับทราบโดยทั่วกัน โดยองค์ประกอบต่างๆ ภายในตราสัญลักษณ์นั้น มีความหมายดังนี้