ระดับปริญญาโท

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ ปี 2564 

ชื่อปริญญา : รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร : 36 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : 4 ภาคเรียน ( 2 ปี )

อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  สามารถประกอบอาชีพต่างๆ  ได้ดังนี้

  • 1) ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ ส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง องค์กรอิสระ

    2) พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานเอกชน

    3) นักปกครอง นักบริหาร นักการเมือง นักวิชาการ นักวิจัยทางรัฐศาสตร์

    4) ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัว

    5) นักพัฒนา หรือผู้ที่ทำงานในองค์กรนอกภาครัฐ (​Non-governmental Organization: NGO)