Category: บทความ/กิจกรรม

บทความ/กิจกรรม

สาขาวิชารัฐศาสตร์ จัดงานประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย

วันที่ 22 เมษายน 2561 สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดงานประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย โดยมีท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยกิจกรรมประกอบด้วย พิธีถวายภัตตาหารเพล การรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน สรงน้ำพระพุทธสัพพัญญู รดน้ำดำหัวคณาจารย์ ณContinue Reading

บทความ/กิจกรรม

โครงการบริการวิชาการ “การส่งเสริมความสำเร็จในการสอบแข่งขันเข้ารับราชการ”

วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 สาขาวิชารัฐศาสตร์ ได้จัดโครงการบริการวิชาการ การส่งเสริมความสำเร็จในการสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ในหัวข้อ “เทคนิคการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)” ณ ห้องประชุมอมราวดี วิทยากรประกอบด้วย 1) คุณศุภพงษ์ ทองบ่อ (ติวเตอร์ผู้เชี่ยวชาญวิชาคณิตศาสตร์)Continue Reading

บทความ/กิจกรรม

วันพระราชทานนาม “ราชภัฏ” คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าร่วมพิธีีวันพระราชทานนาม “ราชภัฏ” เนื่องด้วย วันที่ 14 กุมภาพันธ์ เป็นวันครบรอบที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดีContinue Reading

บทความ/กิจกรรม

การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา

อาจารย์ประจำหลักสูตรรัศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ เข้าร่วม การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 และเทคนิคการบริหารหลักสูตรมุ่งสู่ความเป็นเลิศ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมพระบาง อาคาร 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

บทความ/กิจกรรม

นักศึกษารัฐศาสตร์ดูงานโรงงานไฟฟ้าเขื่อนศรีนครินทร์ ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ เอกรัฐประศาสนศาสตร์ ภาคกศ.บป. รุ่น 37 ห้อง 1 ศึกษาดูงานโรงงานไฟฟ้าเขื่อนศรีนครินทร์ ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561 ในหัวข้อเรื่อง “กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ภายในชุมชนโดยอาศัยสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์”

บทความ/กิจกรรม

ศึกษาดูงานโครงการเรียนรู้วิถีชีวิตแบบพอเพียงของชาวไทยภูเขา

นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ (กศ.บป.รุ่น36) ดูงานโครงการเรียนรู้วิถีชีวิตแบบพอเพียงของชาวไทยภูเขา ระหว่างวันที่ 26-28 ม.ค. 2561ณ หมู่บ้านป่าคาสุขใจ และหมู่บ้านจะบูสี ต.แม่สลองนอก อ.แม่จัน จ.เชียงราย ซึ่งเป็นการบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชา การประเมินผลนโยบาย

บทความ/กิจกรรม

สาขาวิชารัฐศาสตร์เข้าร่วมสังสรรค์ปีใหม่กับคณะมนุษย์ฯ

วันที่ 10 มกราคม 2561 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สาขาวิชารัฐศาสตร์ เข้าร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2561 ที่จัดขึ้นโดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในธีมงาน “Colorful Party” ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ คณะมนุษย์ฯ ภายในงานมีการแสดงจากตัวแทนคณาจารย์ และมีการจับของรางวัลมากมาย ซึ่งบุคลากรที่ไปร่วมงานจะได้ของรางวัลกันทุกคน ภาพบรรยากาศโดยรวมตลอดงานเป็นไปอย่างอบอุ่น และสนุกสนานเป็นอย่างยิ่ง