Category: บทความ/กิจกรรม

บทความ/กิจกรรม

เปิดรับนักศึกษา รอบที่ 3-5 ปีการศึกษา 2562

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 เม.ย. – 10 มิ.ย. 2562 อย่าลืมนะครับ อยากเป็นปลัดอำเภอ นักวิเคราะห์นโยบาย นักพัฒนาชุมชน นักการเมืองระดับชาติ หรือนักการเมืองท้องถิ่น หรือไม่ก็งานเอกชนรัฐศาสตร์เราสามารถไปได้ทั้งหมด โดยมีแขนงวิชาให้เลือกดังนี้ – แขนงการเมืองการปกครอง – แขนงการปกครองท้องถิ่น –Continue Reading

บทความ/กิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักการปกครองท้องถิ่นที่ดีขององค์กรต้นแบบ

สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พานักศึกษาแขนงวิชาการปกครองท้องถิ่นชั้นปีที่ 2 ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักการปกครองท้องถิ่นที่ดีขององค์กรต้นแบบ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งคอก (รางวัลที่ 1 เทศบาลตำบล ประเภททั่วไป ที่มีการบริหารจัดการที่ดี) อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ 26 มีนาคม 2562 พร้อมกันนั้นได้มีคณาจารย์ร่วมไปกับนักศึกษาContinue Reading

บทความ/กิจกรรม

สาขาวิชารัฐศาสตร์จัดเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 สาขาจัดเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562 บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น

บทความ/กิจกรรม

สาขาวิชารัฐศาสตร์ จัดงานประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย

วันที่ 22 เมษายน 2561 สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดงานประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย โดยมีท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยกิจกรรมประกอบด้วย พิธีถวายภัตตาหารเพล การรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน สรงน้ำพระพุทธสัพพัญญู รดน้ำดำหัวคณาจารย์ ณContinue Reading

บทความ/กิจกรรม

โครงการบริการวิชาการ “การส่งเสริมความสำเร็จในการสอบแข่งขันเข้ารับราชการ”

วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 สาขาวิชารัฐศาสตร์ ได้จัดโครงการบริการวิชาการ การส่งเสริมความสำเร็จในการสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ในหัวข้อ “เทคนิคการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)” ณ ห้องประชุมอมราวดี วิทยากรประกอบด้วย 1) คุณศุภพงษ์ ทองบ่อ (ติวเตอร์ผู้เชี่ยวชาญวิชาคณิตศาสตร์)Continue Reading

บทความ/กิจกรรม

วันพระราชทานนาม “ราชภัฏ” คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าร่วมพิธีีวันพระราชทานนาม “ราชภัฏ” เนื่องด้วย วันที่ 14 กุมภาพันธ์ เป็นวันครบรอบที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดีContinue Reading

บทความ/กิจกรรม

การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา

อาจารย์ประจำหลักสูตรรัศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ เข้าร่วม การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 และเทคนิคการบริหารหลักสูตรมุ่งสู่ความเป็นเลิศ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมพระบาง อาคาร 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์