หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปี 2563

วันพฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม 2563 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมรัตนมาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ได้คะแนนเฉลี่ย 3.87 อยู่ในเกณฑ์ดี👍

ซึ่งมีคณะกรรมการประเมิน ประกอบด้วย

1) ผศ.ดร. ปกาศิต เจิมรอด ประธานกรรมการ

2) ผศ.ดร. ศุภชัย ทวี กรรมการ

3) อาจารย์ ดร.ประสพ ยลศิริธรรม กรรมการ

4) อาจารย์ ธีรพงศ์ พรหมวิชัย เลขานุการ

5) ผศ.ดร.วราภรณ์ ทรัพย์รวงทอง ผู้สังเกตการณ์.

ขอบพระคุณคณาจารย์ นักศึกษา และบัณฑิตและเจ้าหน้าที่ ทุกท่านในการสนับสนุนการจัดทำรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในปีนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s