ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

📣#ขอชี้แจงข้อมูล📣

ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา 2559

โดย #หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (แขนงการปกครองท้องถิ่น , แขนงรัฐประศาสนศาสตร์ , แขนงการเมืองการปกครอง)
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

#ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และได้คะแนนคุณภาพของหลักสูตร 3.49 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ #ระดับดี 🏅🏅

ทั้งนี้ที่มีการประกาศมาจาก สกอ. ว่ามีบางหลักสูตรที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน คือ หลักสูตรพิเศษในความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเท่านั้น #ขอย้ำว่าไม่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาภาคปกติและภาค กศ.บป.     เหตุผลที่ปิดหลักสูตรเนื่องจาก นักศึกษาได้สำเร็จการศึกษาครบถ้วนแล้ว และไม่ได้รับนักศึกษาใหม่เพิ่มเติม

จึงได้ทำการปิดเฉพาะหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การปกครองท้องถิ่น) เท่านั้น
จึงขอชี้แจงมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สาขาวิชารัฐศาสตร์
17 ม.ค. 61

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s