การก่อตั้งสัญลักษณ์ “สิงห์”

  • สืบเนื่องจากการประชุมก่อตั้งสัญลักษณ์สิงห์ของสาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ใช้ชื่อสิงห์ว่า “สิงห์สี่แคว” และให้ใช้สี “เขียว-ทอง” เป็นสีหลักในการออกแบบตราสัญลักษณ์สิงห์นั้น
  • บัดนี้ สาขาวิชารัฐศาสตร์ได้ดำเนินการออกแบบตราสัญลักษณ์สิงห์สี่แควเสร็จสิ้นแล้ว ทางสาขาวิชาจึงขอเผยแพร่ตราสัญลักษณ์สิงห์สี่แควให้เป็นที่รับทราบโดยทั่วกัน โดยองค์ประกอบต่างๆ ภายในตราสัญลักษณ์นั้น มีความหมายดังนี้

  1. ชื่อ “สิงห์สี่แคว” สื่อถึงนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผู้ที่เป็นและจะเติบโตไปเป็นนักปกครองที่เปรียบได้กับ “สิงห์” ซึ่งมีพื้นเพมาจากทั้งในท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดอื่นๆ โดยรอบ เช่น อุทัยธานี ชัยนาท พิจิตร กำแพงเพชร ฯลฯ แต่ก็ได้เข้ามาร่วมศึกษาภายใต้สถาบันเดียวกัน เปรียบเหมือนแม่น้ำสี่สายหรือ “สี่แคว” ที่มีจุดบรรจบกันที่จังหวัดนครสวรรค์
  2. สี “เขียว-ทอง”
    1. ) สีเขียว สื่อถึง “ท้องถิ่น” ลุ่มน้ำสี่แควที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของผืนดิน สายน้ำ และพืชพันธุ์ธัญญาหาร
    2. ) สีทอง สื่อถึง “ภูมิปัญญา” ที่ก่อเกิดและสั่งสมขึ้นจากวัฒนธรรมการดำเนินชีวิตของคนในท้องถิ่น ทั้งยังอุปมาถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ที่เปรียบเสมือนศูนย์กลางทางปัญญาของท้องถิ่น และยังหมายถึงนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผู้ซึ่งจะเติบโตไปเป็นปัญญาชนของท้องถิ่น อีกด้วย
  3. ตรา “สิงห์สีเขียวกลางวงกลมสีทองล้อมรอบด้วยกระแสน้ำสีเขียวสี่สายไหลวนเข้าสู่ศูนย์กลาง” สื่อถึง ความเป็นท้องถิ่นลุ่มน้ำสี่แควที่คอยหล่อเลี้ยงและอุ้มชูนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มอบทั้ง “ตัวตน” และ “ภูมิปัญญา” ให้แก่นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาเติบโตไปเป็นกำลังหลักในการพัฒนาหรือในแง่หนึ่งก็คือการ “แทนคุณ” ท้องถิ่นที่ตนอาศัยอยู่

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s