ประวัติความเป็นมา

              IMG_8176

               สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีจุดกำเนิดมาจากโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2539 จากประกายความคิดในการสร้างมรดกทางวิชาการและท้องถิ่นของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล สรรสรวิสุทธิ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรและผลิตบัณฑิตด้านรัฐประศาสนศาสตร์  และสร้างองค์ความรู้และผลิตงานวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ เป็นศูนย์กลางทางการบริการทางวิชาการ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติเป็นลำดับไป โดยสาขาวิชารัฐศาสตร์ ได้เติบโตและพัฒนาการมาโดยลำดับดังนี้

              พ.ศ.2538   อาจารย์ไพศาล สรรสรวิสุทธิ์ ประธานโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คนปัจจุบัน (ขณะนั้นดำรงตาแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและอาจารย์ประจาโปรแกรมวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์) ศึกษาข้อมูลที่เป็นปัจจัยต่อการเปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ และเตรียมความพร้อมในด้านหลักสูตร

              พ.ศ. 2539  จัดทำรายะเอียดการเสนอขออนุมัติโครงการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) สาขาวิชาศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) ต่อสภาประจำสถาบัน ราชภัฏนครสวรรค์เพื่ออนุมัติหลักสูตร และเปิดรับสมัครนักศึกษาภาค กศ.บป. (การศึกษาสำหรับบุคลากรประจาการ) เป็นรุ่นแรก ซึ่งตรงกับรุ่น 15 ของสถาบันราชภัฏนครสวรรค์

              พ.ศ. 2541 โปรแกรมวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้เปลี่ยนระบบการบริหารเป็โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ตามนโยบายการเปลี่ยนระบบบริหารจากภาควิชาเป็นโปรแกรมวิชาของสถาบัน พร้อมกับได้จัดทำห้องปฏิบัติการโปรแกรมวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ และขยายสำนักงานโปรแกรมวิชาเพื่อให้เกิดความคล่องตัวและประสิทธิภาพในการบริหารงาน

             พ.ศ. 2542 จัดทำรายละเอียดการเสนอขออนุมัติโครงการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) สาขาวิชาศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) ต่อสภาประจำสถาบันราชภัฏนครสวรรค์เพื่ออนุมัติหลักสูตร สำหรับนักศึกษาภาคปกติ พร้อมกับจัดทำห้องสมุดเฉพาะด้านวิชารัฐประศาสนศาสตร์เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับวิชารัฐประศาสนศาสตร์ในแนวลึก

            พ.ศ. 2543 เปิดศูนย์การศึกษาตามนโยบายของสถาบัน 2 แห่ง คือศูนย์การศึกษาจังหวัดอุทัยธานี และศูนย์การศึกษาจังหวัดชัยนาทจากจุดเริ่มต้นของโปรแกรมวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันราชภัฏนครสวรรค์
            พ.ศ. 2548 ภายหลังพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎผ่านสภาฯ รัฐประศาสนศาสตร์ได้ปรับเปลี่ยนจาก “โปรแกรมวิชา” เป็น “สาขาวิชา”

            พ.ศ. 2549  ได้มีการเปิดสอนหลักสูตรรัฐศาสตร์ ดังนั้นรัฐประศาสนศาสตร์มีฐานะเป็นวิชาเอกในหลักสูตร “รัฐศาสตร์” นอกจากนั้นยังแบ่งวิชาเอกออกเป็น การเมืองการปกครอง การปกครองท้องถิ่น การบริหารงานยุติธรรม

            พ.ศ. 2550 ได้เปิดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตระดับปริญญาโท
            พ.ศ. 2553 สาขาวิชารัฐศาสตร์ได้ย้ายสถานที่ตั้งมาประจำที่ ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี 
            พ.ศ.2558 สาขาวิชารัฐศาสตร์ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา โดยได้ยกเลิกแขนงวิชาบริหารงานยุติธรรม จึงเหลือ 3 แขนงวิชา ประกอบด้วย รัฐประศาสนศาสตร์ การเมืองการปกครอง และการปกครองท้องถิ่น

 

           ณ วันที่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน (2566) ย่างก้าวสู่ปีที่ 27 อย่างมั่นคงบนพื้นฐานของมาตรฐานทางวิชาการ จากโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์จนมาถึงสาขาวิชารัฐศาสตร์ ได้ให้บริการทางวิชาการแก่ท้องถิ่นตลอดมา และได้รับการตอบรับจากบุคลากรในท้องถิ่นสูงยิ่ง กล่าวคือ มีบุคลากรในท้องถิ่นให้ความสนใจสมัครเรียนสาขาวิชารัฐศาสตร์มากเป็นอันดับต้น ๆ ของสาขาวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นับว่าได้ดำเนินการสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ว่าเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง