แนะนำสาขา

สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีจุดกำเนิดมาจากโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2539 จากประกายความคิดในการสร้างมรดกทางวิชาการและท้องถิ่นของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล สรรสรวิสุทธิ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรและผลิตบัณฑิตด้านรัฐประศาสนศาสตร์  และสร้างองค์ความรู้และผลิตงานวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ เป็นศูนย์กลางทางการบริการทางวิชาการ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติเป็นลำดับไป