หลักสูตร

สาขาวิชารัฐศาสตร์ จะเปิดรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 มีจำนวน 2 หลักสูตร ประกอบด้วย

 • หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)
 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)

โดยรายละเอียดแต่ละหลักสูตร มีดังนี้

1. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)

ปรัชญาของหลักสูตร

” สร้างพลเมืองที่มีความรู้คู่คุณธรรม ออกไปเป็นผู้นำสังคมและท้องถิ่น ”

 

อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  สามารถประกอบอาชีพต่างๆ  ได้ดังนี้

 • เจ้าหน้าที่และบุคลากรของรัฐ
 • นักการเมือง
 • นักบริหาร นักปกครอง (ปลัดอำเภอ)
 • ข้าราชการตำรวจสายอำนวยการ/ข้าราชการทหาร  (กรณีต้องการสอบตำรวจสายปราบปรามโดยใช้วุฒิปริญญาตรีให้เลือกเรียนวิชากฎหมายที่อยู่ในโครงสร้างวิชาเฉพาะด้านเลือกของแต่ละแขนง)
 • พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานเอกชน

2. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)

ปรัชญาของหลักสูตร

” นักบริหารงานที่มีสมรรถนะสูง มุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพในการบริหารงานภาครัฐ ”

อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สามารถประกอบอาชีพต่างๆ  ได้ดังนี้

 • เจ้าหน้าที่และบุคลากรของรัฐ
 • นักการเมือง
 • นักบริหาร นักปกครอง (ปลัดอำเภอ)
 • ข้าราชการตำรวจสายอำนวยการ/ข้าราชการทหาร  (กรณีต้องการสอบตำรวจสายปราบปรามโดยใช้วุฒิปริญญาตรีให้เลือกเรียนวิชากฎหมายที่อยู่ในโครงสร้างวิชาเฉพาะด้านเลือกของแต่ละแขนง)
 • พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานเอกชน

IMG_8813