วิสัยทัศน์

เป็นสาขาที่มุ่งมั่นเชื่อมโยงความรู้ท้องถิ่นสู่สากล  ด้วยกระบวนการทางปัญญา 
เพื่อสร้างสรรค์ความเสมอภาคและเคารพศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์