หัวหน้าสาขาวิชา

Red Gradient Profile Photo Instagram Post (5.5 × 8.5 in) - ผศ.ดร.คุณากร กรสิงห์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คุณากร กรสิงห์

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง :

ปี พ.ศ.2564 – ปัจจุบัน

ระดับการศึกษา :

– ปริญญาเอก ร.ด.(ยุทธศาสตร์และความมั่นคง) มหาวิทยาลัยบูรพา

                      – ปริญญาโท ร.ม. (การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • ปริญญาตรี ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ความเชี่ยวชาญ :

– การกำหนดยุทธ์ศาสตร์การปกครองท้องถิ่น
– ภูมิรัฐศาสตร์

                      – ทฤษฎีการเมือง