หัวหน้าสาขาวิชา

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรรณอร  วันทอง

 

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง :

ปี พ.ศ.2562 – ปัจจุบัน

ระดับการศึกษา :

– ปริญญาเอก ปร.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ความเชี่ยวชาญ :

– การบริหารสำนักงาน
– การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ