หัวหน้าสาขาวิชา

IMG_3194

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรรณอร  วันทอง

 

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง :

ปี พ.ศ.2562 – ปัจจุบัน

ระดับการศึกษา :

– กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ปร.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์)

ความเชี่ยวชาญ :

– การบริหารงานภาครัฐ

 

หมายเลขโทรศัพท์ :