หัวหน้าสาขาวิชา

IMG_2894
ดร.ไพศาล เครือแสง : หัวหน้าสาขา

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง :

ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2558 – ปัจจุบัน

ระดับการศึกษา :

– ระดับปริญญาเอก ปร.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์)
– ระดับปริญญาโท ศศ.ม.(รัฐศาสตร์การปกครอง)
– ระดับปริญญาตรี ศศ.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์)

ความเชี่ยวชาญ :

– จริยธรรมสำหรับนักบริหาร
– การเมืองการปกครองไทย

 

หมายเลขโทรศัพท์ :

087-6589823