หัวหน้าสาขาวิชา

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คุณากร กรสิงห์

 

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง :

ปี พ.ศ.2564 – ปัจจุบัน

ระดับการศึกษา :

– ปริญญาเอก ร.ด.(ยุทธศาสตร์และความมั่นคง) มหาวิทยาลัยบูรพา

                      – ปริญญาโท ร.ม. (การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

                      – ปริญญาตรี ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ความเชี่ยวชาญ :

– การกำหนดยุทธ์ศาสตร์การปกครองท้องถิ่น
– ภูมิรัฐศาสตร์

                      – ทฤษฎีการเมือง