พันธกิจ

  • พัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีทางด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ อีกทั้งสามารถเชื่อมโยงระหว่างแนวคิด ทฤษฎีกับสภาพความเป็นจริงทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับสากลได้
  • พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้สู่การปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง
  • พัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง
  • พัฒนานักศึกษาให้มีทัศนคติที่ดีงามและเข้าใจสังคม ยึดมั่นหลักคุณธรรมในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงานอย่างมั่นคง