ผู้สนใจเข้าศึกษา

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ  ดังต่อไปนี้

  •  มีความรู้  ความเข้าใจในปรัชญา  แนวคิด  ทฤษฎีทางด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  อีกทั้งสามารถเชื่อมโยงระหว่างแนวคิด  ทฤษฎี  กับสภาพความเป็นจริงทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับสากลได้
  • มีทักษะในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้สู่การปฏิบัติ   ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง
  • มีความสามารถในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง
  • มีทัศนคติที่ดีงามและเข้าใจสังคม ยึดมั่นหลักคุณธรรมในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงานอย่างมั่นคง

อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  สามารถประกอบอาชีพต่างๆ  ได้ดังนี้

  • เจ้าหน้าที่และบุคลากรของรัฐ
  • นักการเมือง
  • ข้าราชการตำรวจสายอำนวยการ/ข้าราชการทหาร  (กรณีต้องการสอบตำรวจสายปราบปรามโดยใช้วุฒิปริญญาตรีให้เลือกเรียนวิชากฎหมายที่อยู่ในโครงสร้างวิชาเฉพาะด้านเลือกของแต่ละแขนง)
  • พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานเอกชน

political_press_media_shutterstock_picsfiveorganization-developmental-consulting

 

 

 

 

วิธีการสมัคร และค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับผู้สนใจเข้าศึกษา

  1. ระดับปริญญาตรี