ผู้สนใจเข้าศึกษา

pr1

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต จะเปิดรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 ประกอบด้วยแขนงวิชา ดังต่อไปนี้

  • การเมืองการปกครอง
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • การปกครองท้องถิ่น

โดยรายละเอียดแต่ละหลักสูตร มีดังนี้

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)

ปรัชญาของหลักสูตร 

” สร้างพลเมืองที่มีความรู้คู่คุณธรรม ออกไปเป็นผู้นำสังคมและท้องถิ่น ”

 

อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  สามารถประกอบอาชีพต่างๆ  ได้ดังนี้

  • เจ้าหน้าที่และบุคลากรของรัฐ
  • นักการเมือง
  • นักบริหาร นักปกครอง (ปลัดอำเภอ)
  • ข้าราชการตำรวจสายอำนวยการ/ข้าราชการทหาร  (กรณีต้องการสอบตำรวจสายปราบปรามโดยใช้วุฒิปริญญาตรีให้เลือกเรียนวิชากฎหมายที่อยู่ในโครงสร้างวิชาเฉพาะด้านเลือกของแต่ละแขนง)
  • พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานเอกชน

political_press_media_shutterstock_picsfiveorganization-developmental-consulting

 

 

 

 

 

 

วิธีการสมัคร และค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับผู้สนใจเข้าศึกษา

  1. ระดับปริญญาตรี